فروشگاه پرسشنامه , پاورپوینت , کتاب لاتین , طرح کارآفرینی و اشتغال
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه مهراز خوش آمدید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت نیاز به پشتیبانی و بروز هرگونه مشکل از قسمت پشتیبانی سایت در ارتباط باشید

دانلود برنامه راهبردي و طرح ساختاري (طرح جامع) شهر شهريار - 183 برگ pdf

دانلود برنامه راهبردي و طرح ساختاري (طرح جامع) شهر شهريار - 183 برگ pdf

دانلود برنامه راهبردي و طرح ساختاري (طرح جامع) شهر شهريار

فهرست مطالب
1 وضعيت نظام شهري حوزه كرج  شهريار  8
1 كانون هاي شهري حوزه  8 1
1 فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري        9 1 1
2 موقعيت كانون هاي شهري         11 1 1
3 وسعت محدوده كانون هاي شهري         12 1 1
4 قلمروي حريم كانون هاي شهري        14 1 1
2 نظام استقرار كانون هاي شهري   15 1
1 پراكنش كانون هاي شهري در بستر طبيعي و مصنوع        16 2 1
2 سلسه مراتب كانون هاي شهري         17 2 1
3 حوزه نفوذ مراكز شهري         17 2 1
3 جمعيت كانون هاي شهري حوزه   18 1
1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري        19 3 1
2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري        21 3 1
3 پيش بيني جمعيت كانون هاي شهري       27 3 1
4 نظام توزيع سكونت، فعاليت و خدمات  28 1
1 وضعيت مسكن در كانون هاي شهري       29 4 1
2 تركيب اشتغال و فعاليت كانون هاي شهري       32 4 1
3 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي شهرهاي حوزه        35 4 1
4 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه       36 4 1
5 تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهري        38 4 1
5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري   41 1
1 اركان سازمان فضايي حوزه         42 5 1
2 پهنه بندي كاربري زمين        50 5 1
3 شبكه حركت و حمل و نقل همگاني        51 5 1
2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر شهريار   53
1 وضعيت ساختاري شهر  53 2
1 ويژگي هاي طبيعي و زيست محيطي       53 1 2
2 ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي         61 1 2
3 كاربري عمومي و نحوة استفاده از زمين        77 1 2
4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت         89 1 2
5 خدمات و تجهيزات شهري و تاسيسات زيربنايي        90 1 2
2 چشم انداز و هدف هاي توسعه شهر شهريار   92 2
1 هدف هاي توسعه شهر شهريار        93 2 2
3 راهبردهاي توسعه در شهر شهريار  94 2
1 راهبردهاي زيست محيطي        94 3 2
2 راهبردهاي اجتماعي  اقتصادي        95 3 2
3 راهبردهاي كالبدي - فضايي        9

راهبردهاي توسعه مشاركتي        97 3 2
5 راهبردهاي مديريت توسعه        97 3 2
4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي  98 2
1 سياست هاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه        98 4 2
2 سياست هاي موضوعي        98 4 2
3 سياست هاي موضعي و موردي        99 4 2
3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و عمران شهرها  101
1 طرح ساختاري شهر  101 3
1 سازمان فضايي و ساختار كاربري زمين       101 1 3
2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي        112 1 3
3 ساختار خدماتي شهر         136 1 3
4 ساختار تفرج و فراغت        143 1 3
5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري)       145 1 3
6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري       150 1 3
2 معيارها، ضوابط و مقررات شهري  159 3
4 برنامه ريزي عملياتي  159
1 برنامه توسعه و عمران شهر  159 4
1 برنامه توسعه و عمران بلندمدت شهر (بيست ساله)       159 1 4
2 برنامه توسعه و عمران ميان مدت شهر (پنجساله)        159 1 4
3 برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت شهر (سه ساله)       160 1 4
4 برنامه اقدامات عاجل و فوري        160 1 4
5 برنامه مديريت بحران        160 1 4
2 برنامه مديريت توسعه  160 4
1 شرايط تحقق پذيري برنامه         161 2 4
2 سازمان مديريت اجرايي توسعه        163 2 4
3 مشاركت مردم و نهادهاي مدني         165 2 4
3 زمان بندي و اولويت بندي برنامه توسعه   167 4
1 مراحل اجراي برنامه         167 3 4
2 زمان بندي پيشبرد مراحل اجرايي        167 3 4
3 اولويت هاي اجرايي برنامه        168 3 4
5 بهنگام سازي و بازنگري برنامه توسعه**  168
1 ايجاد پايگاه داده ها و نقشه هاي طرح راهبردي  ساختاري حوزه شهري  168 5
2 روش ها و ابزار بهنگام سازي داده ها و اطلاعات  169 5
3 نظام بازنگري ادواري در برنامه هاي راهبردي  ساختاري و عملياتي توسعه و عمران شهر   169 5
4 فرايند ارزيابي و نظارت بر پيشبرد برنامه توسعه و عمران  169 5
5 مشاركت مهندس مشاور در حوزه در فرايند مديريت شهر   171 5
https:/

جدول 1: آخرين تقسيمات كشوري شهرستان هاي كرج و شهريار و ملارد و قدس در سال 1388
9   جدول 2: شهرهاي جديد در شهرستان كرج در فاصله دو سرشماري 1375 تا 1385
9   جدول 3 : شهرهاي جديد در شهرستان شهريار در فاصله دو سرشماري 1375 و 1385
13   جدول 4 : مساحت محدوده قانوني شهرهاي حوزه و تغييرات آن (هكتار) 86  1376
جدول 5 : مساحت بافت پر شهرهاي حوزه و تغيير آن در دهة 86  1376 (ارقام به هكتار)   13
جدول 6 : مقايسه مساحت محدوده قانوني و حريم موجود شهرهاي حوزه (ارقام به هكتار)  14
17  جدول 7 : توزيع جمعيت شهري كرج  شهريار در سلسه مراتب جمعيتي و سهم آنها در سال 1385
17   جدول 8: شهرهاي حوزه كرج - شهريار در طبقه بندي جمعيتي - 1385
جدول 9: وضعيت سكونتگاه هاي واقع در حوزه نفوذ مراكز شهري حوزه   18
19  جدول 10 : جمعيت شهرستان هاي استان تهران( 1) در دو سرشماري سال هاي 1375 و 1385
20   1345 - جدول 11 : تغييرات جمعيت كل كشور، استان تهران و منطقه مورد مطالعه طي سال هاي 85
20   1345 - جدول 12 : رشد جمعيت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج  شهريار طي سال هاي 85
21   1345- جدول 13 : رشد جمعيت شهرهاي حوزه كرج  شهريار طي سال هاي 85
21  جدول 14 :توزيع جمعيت استان تهران و شهرستان هاي كرج و شهريار، قدس و ملارد بر حسب نوع خانوار - 1385
جدول 15 : توزيع درصد مهاجران وارد شده به شهرستان هاي كرج و شهريار، قدس و ملارد به تفكيك علت، جنس و نقاط شهري و
22  روستايي 1385
23   جدول 16 : توزيع سني جمعيت نقاط شهري و روستايي حوزه كرج  شهريار در گروه هاي بزرگ سني  1385
24   جدول 17 : ميزان هاي باروري براساس گروه سني، براساس داده هاي سرشماري سال 1385
24  جدول 18 : متوفيات شهرستان هاي كرج و شهريار، قدس و ملارد براساس داده هاي ثبتي در سال 1385
25  جدول 19 : اميد زندگي دو جنس در كرج و شهريار، قدس و ملارد 1385
جدول 20 : جمعيت حوزه كرج  شهريار در گزينه مختلف   28
28  ( جدول 21 : جمعيت شهرهاي حوزه در سال 1385 و پيش بيني جمعيت براساس سه گزينه (در سال 1405
31  جدول 22 : تعداد و تراكم واحدهاي مسكوني در حوزه شهري كرج  شهريار در سال 1385
32  ( جدول 23 : روند صدور پروانه هاي ساختماني در شهرهاي حوزه كرج  شهريار ( 1379 تا 1384
32  جدول 24 :توزيع واحدهاي فعاليت در نقاط شهري و روستايي حوزه بين بخ شهاي سه گانه اقتصادي سال 1381
34  جدول 25 : تغييرات تعداد مراكز فعاليت در شهرستان هاي كرج و شهريار، ملارد و قدس در سال 1381 نسبت به 1373
جدول 26 : مقايسه توزيع اشتغال در استان تهران و حوزه كرج  شهريار در سال 1381 و ضرايب مكاني فعاليت ها   36
37   * جدول 27 : مساحت كاربري هاي مختلف و ميزان تغييرات آنها در دو دوره 5 ساله 86  1376
38  جدول 28 : نحوه توزيع تأسيسات و تجهيزات شهري در شهرهاي حوزه، سال 1385
39  جدول 29 : نحوه توزيع خدمات شهري در شهرهاي حوزه، سال 1385
40   جدول 30 : خدمات فرهنگي در شهرستان هاي واقع در حوزه كرج  شهريار و مقايسه با استان تهران، سال 1385
40  جدول 31 : تعداد مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي در شهرستان هاي واقع در حوزه در مقايسه با استان تهران 1385
41    جدول 32 : تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مركز پرتونگاري و مركز توان بخشي در شهرستان هاي حوزه در مقايسه با استان تهران، 1385
جدول 33 : نيازهاي خدماتي شهرهاي حوزه  41
جدول 34 : سطح بندي خدمات براساس رتبه شهرها و سكونتگاه ها   49
50  ( جدول 35 : مساحت زير پهنه هاي عملكردي پيشنهادي حوزه شهري كرج  شهريار ( 1405
جدول 36 : تراكم جمعيتي خالص و ناخالص در شهريار  53
جدول 37 : نسبت بافت پر به محدوده قانوني در شهر شهريار   53
جدول 38 : ايستگاه هاي هواشناسي موجود در شهر شهريار   5

جدول 39 : عوامل اصلي پنجگانه دما در شهر شهريار  55
جدول 40 : وضعيت سالانه پارامترهاي رطوبت در شهر شهريار  55
جدول 41 : وضعيت بارندگي در شهر شهريار در طول سال  55
جدول 42 : جهت، سرعت و درصد بادهاي غالب و آرام در شهر شهريار   56
جدول 43 : مقدار بهره برداري از منابع آب زيرزميني در واحد هيدرولوژيك تهران- كرج  57
جدول 44 : حجم بهره برداري از منابع آب زير زميني جهت مصارف كشاورزي در شهرستان شهريار  58
جدول 45 : مشخصات شبكه آبرساني شهريار  58
جدول 46 : پيش بيني آب موردنياز مصرف شهري در دوره هاي 5 ساله  59
جدول 47 : مشخصات ايستگاه هاي آب سنجي در رودخانه كرج  59
جدول 48 : توزيع واحدهاي فعاليت شهريار در سال 1381 به تفكيك بخش هاي سه گانه  61
62   جدول 49 : تعداد مراكز فعاليت به تفكيك طبقه بندي شغلي در گروه هاي مختلف در سال 1381
63  جدول 50 : سهم شهريار از جمعيت، واحدهاي فعاليت و مشاغل كارگاهي حوزه در سال 1381
63  جدول 51 : سهم شهريار از جمعيت، تعداد واحد و مشاغل كارگاهي استان تهران در سال 1381
64  (LQ) جدول 52 : نسبت سهم مشاغل هر گروه بر كل مشاغل شهر به استان در سال 1381
66   جدول 53 : مشخصات كامل صنايع فعال در شهريار و اطراف آن در سال 1383
67  جدول 54 : مشخصات صنايع عمده شهريار (شهريار و اطراف آن) در سال 1383
68  جدول 55 : مشخصات صنايع شهريار به تفكيك طبقه بندي مشاغل در سال 1383
68  ( جدول 56 : مشخصات طرحهاي صنعتي در شهريار (سال 1383
69   جدول 57 : مشخصات طرح هاي صنعتي عمده ( 50 شاغل بيشتر) شهريارو اطراف آن در سال 1383
69  جدول 58 : نرخ رشد جمعيت شهريار از 1345 تا 1385
70   جدول 59 : مقايسه شاخص هاي اقتصادي نيروي انساني شهريار در سال هاي 75 و 85
71  جدول 60 : نسبت خوابگاهي در شهريار در سال 1385
جدول 61 : حداقل و حداكثر قيمت زمين و مسكن و تغييرات يكساله اخير  72
85 و 1386 (ميليارد ريال)  73 ، جدول 62 : مقايسه درآمد و هزينه هاي شهرداري شهريار در سال هاي 84
جدول 63 : فصول عمده هزينه هاي شهرداري شهريار در سال هاي 1384 تا 1386 (ميليارد ريال)  74
جدول 64 : سرفصل هزينه هاي عمراني در شهريار در سال هاي 1384 تا 1386 (ميليون ريال)   75
76  جدول 65 : تعداد پروانه هاي ساختماني صادره طي سالهاي 1379 تا 1386
76   جدول 66 : پروانه هاي صادره شهريار بر حسب مورد استفاده از سال 1379 تا 1386
76  جدول 67 : پروانه هاي صادره در شهريار بر حسب نوع مصالح از سال 1379 تا 1386
77   جدول 68 : پروانه هاي صادره در شهريار بر حسب تعداد طبقات از سال 1379 تا 1386
77   جدول 69 : مشخصات زمين و زيربنا و واحد مسكوني در پروان ههاي صادره در شهريار در سالهاي 1379 تا 1386
جدول 70 : سطح و سرانه كاربري هاي مختلف شهر شهريار   79
جدول 71 : شناسايي بافت هاي فرسوده شهري شهريار  87
جدول 72 : شناسايي مسائل توسعه شهري شهريار   88
وضعيت موجود شهريار  92 (SWOT) جدول 73 : تحليل
جدول 74 : پهنه بندي كاربري زمين در طرج جامع شهريار  107
جدول 75 : نحوه تعيين عملكردهاي مجاز در هر پهنه  111
جدول 76 : تيپ بندي مقاطع عرضي  113
جدول 77 : توزيع سرانه هاي خدماتي بر حسب رده بندي شهرهاي حوزه شهري كرج  شهريار (مترمربع)  136
جدول 78 : سطح بندي خدمات بر حسب رتبه ها و سكونتگاه ها در حوزه شهري كرج  شهريار   137
جدول 79 : سرانه هاي شهر شهريار براساس كاربري (ارقام به مترمربع)   138
جدول 80 : تعداد طبقات و تراكم ساختماني در زيرپهنه هاي سكونت 147

جدول 81 : تعداد طبقات و تراكم ساختماني در زيرپهنه هاي فعاليت   147
جدول 82 : تعداد طبقات و تراكم ساختماني در پهنه هاي مختلط  147
جدول 83 : محدوده قانوني و پيشنهادي و حريم مصوب و پيشنهادي شهر شهريار (هكتار)  151
جدول 84 : فهرست طرح هاي موضعي پيشنهادي در شهرشهريار  155
جدول 85 : فهرست طرح هاي موضوعي پيشنهادي در شهر شهريار  156
جدول 86 : فهرست طرح هاي ويژه در شهر شهريار  156
جدول 87 : مساحت بافت فرسوده در شهريار  157
جدول 88 : فهرست طرح هاي طراحي شهري در شهر شهريار  157
جدول 89 : برنامه زماني پرداختن به پروژه ها  167
جدول 90 : سازمان بازنگري و اصلاح طرح توسعه و عمران شهر (وضع موجود)  170
جدول 91 : سازمان بازنگري و اصلاح طرح توسعه و عمران شهر (پيشنهادي)   171
جدول 92 : درآمد شهرداري هاي شهر كرج و 9 شهر حوزه كرج - شهريار در سال 1386 ( ميليون ريال ) 174
175  1384- جدول 93 : كل درآمد شهرداري هاي شهر كرج و 9 شهر حوزه كرج شهريار طي سالهاي 1386
جدول 94 : كل هزينه هاي شهرداري هاي شهر كرج و 9 شهر حوزه كرج شهريار در سال 1386 ( ميليون ريال )  176
176   1384- جدول 95 : كل هزينه هاي شهرداري هاي شهر كرج و 8 شهر حوزه كرج شهريار طي سالهاي 1386
https://

نقشه 1 : موقعيت و قلمروي محدوده هاي شهري  26
نقشه 2 : طرح ساختاري حوزه شهري كرج  شهريار  46
نقشه 3: كاربري وضع موجود محدوده و حريم شهر شهريار   80
نقشه 4 : سازمان فضايي پيشنهادي شهر شهريار  102
نقشه 5 : الگوي ساختاري توسعه شهريار  103
نقشه 6 : ساختار كلي سكونت  109
نقشه 7 : ساختار شبكه ارتباطي   114
نقشه 8 : ساختار توزيع تسهيلات و خدمات رفاهي   140
نقشه 9 : سلسله مراتب تسهيلات و خدمات مستقر در محدوده و حريم شهر   142
نقشه 10 : ساختار گذران اوقات فراغت (فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي)   144
نقشه 11 : ساختار كلي تراكم ساختماني شهر  146
نقشه 12 : نظام استقرار توده و فضاي شهر شهريار  149
نقشه 13 : محدوده قانوني پيشنهادي شهر شهريار  152
نقشه 14 : حريم شهر شهريار  153
نقشه 15 : محدوده طرح هاي توسعه شهري  158
https://

وضعيت نظام شهري حوزه كرج  شهريار
حوزه شهري كرج شهريار با 1016 كيلومتر مربع وسعت، يكي از حوزه هاي شهري نه گانه مجموعه شهري
تهران در قلمروي غربي استان است كه از لحاظ مساحت و جمعيت دومين حوزه پس از تهران است
اين حوزه از شرق با حوز ههاي شهري تهران و اسلا مشهر  رباط كريم و از غرب با حوز ههاي اشتهارد و
هشتگرد مجاور است، در شمال آن ارتفاعات البرز مركزي بين دو رودخانه كرج و كردان و در جنوب آن
ناهمواري ها و دشت هاي شوره زار دهستان اخترآباد قرار دارد
حوزه از بخ شهاي شهري چهار شهرستان كرج و شهريار، ملارد و قدس شكل گرفته و حدود 30 درصد
مساحت دو شهرستان را پوشش م يدهد به نحوي كه دهستا نهاي گرمدره، كما لآباد و محمدآباد را از بخش
مركزي شهرستان كرج و دهستان هاي جوقين، رزكان، فردوس، قائم آباد، مويز و سعيدآباد را از بخش مركزي
و دهستان هاي ملارد شمالي و جنوبي، بي بي سكينه را از بخش ملارد واقع در شهرستان ملارد و
دهستان هاي هفت جوي و دانش را از بخش قدس واقع در شهرستان قدس در بر مي گيرد

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shahriyar_1721022_8336.zip26.2 MB

دانلود طرح جامع پیرانشهر به صورت کامل 3 جلد pdf 400 برگ

دانلود طرح جامع پیرانشهر به صورت کامل 3 جلد pdf 400 برگ دانلود طرح جامع پیرانشهر به صورت کامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی شهر فاروج خراسان شمالی

دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی شهر فاروج خراسان شمالی دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی شهر فاروج خراسان شمالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258برگ pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند  تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند  تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf

دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند- زبان لاتین 239 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند- زبان لاتین 239 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی - زبان لاتین 537 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی - زبان لاتین 537 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگ pdf

دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگ pdf دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگpdf     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,400 تومان 20% تخفیف

بررسی امنیت در فضاهای مسکونی

بررسی امنیت در فضاهای مسکونی بررسی امنیت در فضاهای مسکونی مقدمه    1 نظرية فشار اجتماعي    2 احساس امنیت:    3 طراحی برای امنیت:    4 امنیت سایت    5 امنیت در مجتمع مسکونی    6 بدنه های ساختمانی    7 ايجاد امنيت ازطريق طراحي محيطي    8 فضاهاي قابل دفاع    8 نظریه اسکارنیومن(1972) درم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف
پرفروش ترین محصولات
filesell